sinus va kosinus qatnashgan burchaklarni qoshish formulalariga misollar. algebr