4010khzkyrgyz radio 1bishkekkgzkyrgyzprogram start.